Zakładka Network Configurator

Zakładka Network Configurator pozwala na zarządzanie parametrami połączenia w warstwie IP.

W polu connection wyświetlane są zapamiętane połączenia. System potrafi przechowywać różne konfiguracje (statyczne / dynamiczne) dla poszczególnych połączeń – np. praca, dom, samochód, hotel.

Przycisk [Show Details] prezentuje szczegóły wybranego połączenia.

Przyciski [Ping GW], [Ping Google]. [Ping Relector] pozwalają na kontrolę działania połączenia sieciowego w zakresie:

 • Ping GW – do najbliższego gateway (bazując na konfiguracji)
 • Ping GOOGLE – do DNS Google.
 • Ping Reflector – do reflektora sieci – nastąpi skanowanie reflektora podanego w konfiguracji SVXLINK.

Połączenie sieciowe może pracować w trybie dynamicznego / automatycznego pobierania adresu IP – można to wymusić przyciskiem [Set Auto IP], bądź przez podanie parametrów statycznych i przyciśnięcie [Set Static IP].

W przypadku statycznej konfiguracji wprowadź adres IP w pole IP, następnie klasę sieci [24 dla 255.255.255.0 itp.]. Została tu użyta notacja CIDR (liczba bitów sieci) – co upraszcza zapisywanie konfiguracji.

GW – adres bramy (routera); DNS adres serwera DNS – możesz też podać adres routera albo DNS Google (8.8.8.8).

Przyciski [conn UP] i [conn DOWN] pozwalają na uruchomienie połączenia [UP] albo zamknięcie [DOWN].

Zakładka WIFI Configurator

Zakładka WIFI składa się z pola Ekranu (Screen) prezentującego rezultaty poleceń wyzwalanych za pośrednictwem przycisków.

Przycisk [Air Scan] wyzwala mechanizm skanowania sieci.

Skanowanie sieci pozwala na dobranie dogodnego miejsca hotspota. Kolumna BARS prezentuje siłę sygnału. Warto skontrolować czy pożądana sieć nie pracuje przypadkiem na kanałach brzegowych – co może powodować słabe parametry transmisji wifi (cecha niektórych komputerów orange pi) .

Przycisk [Conn List] wyświetla zapamiętane połączenia sieciowe (zarówno wifi jak i lan).

Przycisk [WiFi Status] wyświetla status urządzeń WIFI / WAN.

Do poprawnego działania wymagana jest aktywne urządzenie WIFI (domyślnie aktywne).

Sekcja wprowadzania danych sieci wifi pozwala na zapisanie nowego połączenia wifi.

SSID – pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy sieci WIFI.

Password – hasło – wprowadź w postaci alfanumerycznej.

Zatwierdzenie pary parametrów parametrów SSID i Password przyciskiem [Add Network & Connect] powoduje próbę nawiązania połączenia z siecią WIFI. W przypadku gdy próba zakończy się pozytywnie Hotspot zapamięta sieć w liście połączeń, od tego momentu będzie następowało automatyczne łączenie z siecią wifi. Jeśli parametry nie będą poprawne sieć nie zostanie zapisana w liście połączeń.

Przełączanie pomiędzy sieciami WIFI możliwe jest przez wpisanie nazwy sieci do parametru SSID oraz przyciśnięcie przycisku [Switch to SSID].

Kasowanie niepotrzebnych połączeń odbywa się podanie nazwy sieci w polu SSID oraz przyciśnięcie przycisku [Delete SSID].

W przypadku kiedy status WIFI jest dezaktywowany można włączyć kartę WIFI przez wciśnięcie przycisku [WIFI On].

Zakładka Talk Groups

Zakładka Grup Rozmownych (Talk Groups) prezentuje listę grup. Kolumny M i A (monitoring i przełączenie grupy aktywnej) pomagają w łatwej nawigacji.

Aktualizacja grup możliwa przez wciśnięcie przycisku [Update Tgs]. Grupy zostaną zaktualizowane automatycznie. URI pliku z danymi jest konfigurowalne w zakładce svxlink. Dzięki temu dashboard może być użytkowany w różnych sieciach.

Zakładka Nodes

Zakładka Nodes prezentuje aktualny status połączeń – w uproszczonej formie (3 wpisy) wraz z listą węzłów zaprezentowaną w formie zielonych boxów.

Każdy node przesyła do reflektora aktualny status, listę monitorowanych grup. Dashboard pobiera z reflektora informacje przesłane przez node w formie zagregowanej. Monitorowane grupy ułatwiają komunikację w sieci – posiadając informacje od monitorowanych grupach można próbować wywołać operatorów korzystających z danego node – np. przechodząc na grupy o zwyczajowo wysokich priorytetach – np. grupa lokalna. Kolumny M, A przez przyciski ułatwiają przełączenie się na grupy rozmowne (M-monitoring tymczasowym, A-przełączenie grupy aktywnej).

Interfejs użytkownika PI

Dashboard PI został zbudowany w formie zainspirowanej przez dashboard systemu PI STAR znanego z hotspotów cyfrowych.

Interfejs został podzielony na sekcje. W większości zakładek sekcje: nagłówek, menu, svxlink info, hardware info, dtmf + makra są powielone.

Nagłówek

Nagłówek prezentuje znak oraz nazwę sieci. Parametry są konfigurowalne w zakładce SVXLink.

RX Monitor

RX Monitor umożliwia odbiór / nasłuch za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Kolor niebieski informuje, że RX Monitor nie jest aktywny. Kolor zielony oznacza, aktywny RX Monitor – dźwięk będzie przesyłany do przeglądarki internetowej. Kolor czerwony informuje o błędzie w konfiguracji – sprawdź czy usługa WebProxy jest włączona, czy masz dostęp do portu 8080.

Menu

Menu zbudowane jest z linków do zakładek interfejsu. Zakładki RF i EchoLink są aktywowane na podstawie konfiguracji w zakładce SVXLink.

Zakładka RF uaktywnia się a podstawie parametru RF Module w zakładce SVXLink.

Zakładka EchoLink uaktywnia się na podstawie parametru Modules w sekcji Simplex.

SVXLink Info

Sekcja SVXLink Info informuje o statusie usługi SVXLink.

Grupa Logics prezentuje aktywowane logiki – bazuje na konfiguracji svxlink. Obecnie Dashboard wspiera logikę Simplex, Reflector i Tetra. Nie jest wspierana logika Repeterowa.

Grupa Modules Loaded prezentuje moduły – bazuje na konfiguracji svxlink.

Sekcja Grup Rozmownych prezentuje:

 • grupę domyślną (TG Default) – na tej grupie będzie prowadzona korespondencja domyślnie (np. po wciśnięciu PTT przy nieaktywnych grupach)
 • grupy monitorowane wraz z priorytetami; Kolorem czerwonym oznaczone są grupy monitorowane statycznie, kolorem niebieskim grupy monitorowane tymczasowo. Priorytety widoczne są za pomocą symboli +.
 • grupa aktywna – wciśnięcie PTT powoduje prowadzenie korespondencji na tej grupie.

Grupa Radio Status prezentuje dwie informację:

 • stan Listetning (odbiór) / TX (nadawanie).
 • Peak OK / Distortion (przesterowanie) – informacja o poziomie sygnału – sekcja jest aktywowane w zakładce svxlink (peak meter 1 – aktywna)

Kolejna sekcja prezentuje status podłączenia do Reflektora. Nazwa sieci pobierana jest z konfiguracji.

Sekcja EchoLink Users prezentuje informację o podłączonym użytkowniku / konferencji z sieci EchoLink. Pole TXing prezentuje aktualnie nadający node – sekcja jest aktywna tylko jeśli został zaktywowany moduł EchoLink.

Sekcja EchoLink Proxy prezentuję informacją o statusie połączenia z serwerem proxy wraz z adresem – sekcja jest aktywna tylko jeśli został zaktywowany moduł EchoLink.

Informacje sprzętowe (Hardware Info)

Sekcja informacji sprzętowych prezentuje podstawowe informacje o hoście, kernelu, plarformie, czasie pracy, utylizacji dysku, pamięci, czasu procesora i temperatury. Pomiar temperatury w urządzeniach bazujących na orange pi zero są wyjątkowo niedokładne – w kodzie dashboardu przewidziany jest parametr do kompensacji / przesunięcia parametru.

Wciśnięcie niebieskiego napisu Hardware Info powoduje otwarcie zakładki z monitorem eSM.

DTMF + makra

Sekcja DTMF + Makra zawiera przyciski D1-D0 uruchamiania makr svxlink w interfejsu użytkownika. Przycisk D1 powoduje wysłanie kodu DTMF “D1” do interpretera DTMF svxlinka – co powoduje uruchomienie makra D1 zdefiniowanego w sekcji svxlink.

Poniżej przycisków Makr znajduje się pole do wprowadzania komend DTMF bezpośrednio z klawiatury. Komendy / kody wysyłane są bezpośrednio do interpretera.

Ostatnio słyszane, aktywność reflektora (SVXRelector Activity)

Sekcja ostatnio słyszane prezentuje ostatnie 15 wpisów połączeń / aktywności na grupach monitorowanych. Kolumna Callsign prezentuje znaki węzłów. Węzeł aktywnie nadający oznaczany jest pulsującym znacznikiem “Online”. Kolumna M zawiera przyciski głośnika – wciśnięcie przyciska powoduje tymczasowy monitoring grupy. Kolumna A zawiera przycisk masztu – wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na grupę. Jest to bardzo wygodny sposób na nawigację / śledzenie aktywności grup.

Start Hotspota w sieci FM-Poland

Wpis ten dedykuję wszystkim, którzy startują hotsporty skonfigurowane do pracy w sieci FM Poland.

Jak wystartować?

Urządzenie jest wstępnie skonfigurowane. Wystarczy je podłączyć do sieci Internet przez połączenie Ethernetowe (LAN). Wystarczy połączyć przewód. Hotspot będzie czekał na nadanie adresu IP z sieci lokalnej.

W przypadku sieci WIFI urządzenie będzie próbowało się połączyć z siecią SSID (nazwa sieci) hasło: fmpoland / fmpoland. Hotspot nie tworzy samoczynnie punktu dostępowego jak to jest min. w popularnym pi-star.

W przypadku wifi niektóre egzemplarze ORANGE PI źle pracują na skrajnych kanałach pasma WIFI. Upewnij się, że Twoja sieć pracuje poza skrajnymi kanałami (pierwszy i ostatni).

Jak połączyć się radiotelefonem do Hotspota?

Do hotposta możesz połączyć się bez połączenia internetowego.

Hotspot skonfigurowany jest do pracy FM-UHF z parametrami:

 1. QRG – 433.5375 Mhz – praca w simplex (RX=TX)
 2. z kodem CCTCSS = 77.0 Hz.

Hotspot zgłasza gotowość do pracy odtwarzając komunikat „Witaj w sieci FM POLAND” na w/w częstotliwości.

Bez sieci Internet możliwe będzie wykorzystanie urządzenia jako:

 • simplex repeater – moduł echa / papugi – zaleca się wykorzystanie w celu przetestowania np. odsłuchu modulacji.
  • Aktywacji kod DTMF = 1#;
  • Dezaktywacja kod DTMF = #;
 • zegarynka = o każdej pełnej godzinie Hotspot dogrywa komunikat identyfikacyjny podając znak oraz godzinę.
  • w przypadku pracy bez sieci internet wewnętrzny zegar hotspota może nie być zsynchronizowany – co może powodować błędne działanie (błędna godzina).

Jak skonfigurować własną sieć WIFI?

Aby skonfigurować własną sieć należy połączyć się do tej samej sieci w której pracuje HS (używając połączenia Ethernet bądź tworząc doraźnie punkt dostępu fmpoland/fmpoland) oraz wejść przeglądarką na adres:

 • IP urządzenia – uzyskany np. z routera (lista dhcp)
 • IP urządzenia – uzyskane w wyniku przeskanowania urządzeń (porty 22 ora 80 są otwarte)
 • IP urządzenia – uzyskane w wyniku wyłania komendy DTMF = 3# – adres zostanie wyrecytowany przez lektora na QRG HS.
 • hotspot-fm-poland.local – w niektórych sieciach może nie działać.

Dostęp do przeglądarki WWW nie jest zabezpieczony hasłem.

1.Wejdź na zakładkę [WIFI]

2. Zeskanuj sieci kartą sieciową Hotspot przyciskiem [Air Scan]

3. Oceń parametry sieci.

Kanał (CHAN) oraz siłę sygnały (BARS).

4.Jeśli parametry są niezadowalające zmień położenie hotspota względem punktu dostępowego. W celu upewnienia się dokonaj kilkukrotnego skanowania (urządzenia rozgłaszają sieci w różnych interwałach).

5. Wpisz SSID oraz Hasło do pól w formularzu. Zatwierdź przez [Add Network & Connect]. Hotspot dokona próby połączenia się do sieci – jeśli próba się powiedzie połączenie zostanie zapisane w liście połączeń, system będzie już sam się łączył w kolejnych próbach. Jeśli użyłeś doraźnej sieci fmpoland możesz zmienić konfigurację do pierwotnej.

Rekomendowane oprogramowanie

Jest to punkt który ma na celu pomóc w uzyskaniu narzędzi, które mogą posłużyć w różnych sytuacjach – nie jest to jedyne oprogramowanie – więc jeśli posiadasz o podobnych zdolnościach nie musisz używać rekomendowanego.

Skanowanie sieci jest możliwe dzięki użyciu darmowego programu “Advanced IP Scanner”, który można pobrać https://www.advanced-ip-scanner.com/. Dzięki niemu można łatwo zidentyfikować pod jakim adresem IP w domowej siec jest dostępny hotspot

Zdalne zarządzanie hotspotem przez SSH możliwe jest dzięki terminalowi ssh aby dostać się do system hotspota należy skorzystać z programu PUTTY https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Zarządzanie plikami między hot spotem a lokalnym komputerem zalecamy użycie programu WINSCP https://winscp.net/eng/download.php.

Do edycji plików zalecamy użycie NOTEPAD++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/

W odróżnieniu od windowsowych notatników notepad++ jest kompatybilny z plikami tekstowymi linuxa.

Kontak z FM-Poland

W przypadku potrzeby skontaktowania się z FM-Poland wejdź na stronę www.fm-poland.pl/kontakt – znajdziesz tu informacje o aktualnym sposobie kontaktu / załatwienia sprawy związanej z FM-Poland.