Zakładka Network Configurator

Zakładka Network Configurator pozwala na zarządzanie parametrami połączenia w warstwie IP.

W polu connection wyświetlane są zapamiętane połączenia. System potrafi przechowywać różne konfiguracje (statyczne / dynamiczne) dla poszczególnych połączeń – np. praca, dom, samochód, hotel.

Przycisk [Show Details] prezentuje szczegóły wybranego połączenia.

Przyciski [Ping GW], [Ping Google]. [Ping Relector] pozwalają na kontrolę działania połączenia sieciowego w zakresie:

  • Ping GW – do najbliższego gateway (bazując na konfiguracji)
  • Ping GOOGLE – do DNS Google.
  • Ping Reflector – do reflektora sieci – nastąpi skanowanie reflektora podanego w konfiguracji SVXLINK.

Połączenie sieciowe może pracować w trybie dynamicznego / automatycznego pobierania adresu IP – można to wymusić przyciskiem [Set Auto IP], bądź przez podanie parametrów statycznych i przyciśnięcie [Set Static IP].

W przypadku statycznej konfiguracji wprowadź adres IP w pole IP, następnie klasę sieci [24 dla 255.255.255.0 itp.]. Została tu użyta notacja CIDR (liczba bitów sieci) – co upraszcza zapisywanie konfiguracji.

GW – adres bramy (routera); DNS adres serwera DNS – możesz też podać adres routera albo DNS Google (8.8.8.8).

Przyciski [conn UP] i [conn DOWN] pozwalają na uruchomienie połączenia [UP] albo zamknięcie [DOWN].

Zakładka WIFI Configurator

Zakładka WIFI składa się z pola Ekranu (Screen) prezentującego rezultaty poleceń wyzwalanych za pośrednictwem przycisków.

Przycisk [Air Scan] wyzwala mechanizm skanowania sieci.

Skanowanie sieci pozwala na dobranie dogodnego miejsca hotspota. Kolumna BARS prezentuje siłę sygnału. Warto skontrolować czy pożądana sieć nie pracuje przypadkiem na kanałach brzegowych – co może powodować słabe parametry transmisji wifi (cecha niektórych komputerów orange pi) .

Przycisk [Conn List] wyświetla zapamiętane połączenia sieciowe (zarówno wifi jak i lan).

Przycisk [WiFi Status] wyświetla status urządzeń WIFI / WAN.

Do poprawnego działania wymagana jest aktywne urządzenie WIFI (domyślnie aktywne).

Sekcja wprowadzania danych sieci wifi pozwala na zapisanie nowego połączenia wifi.

SSID – pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy sieci WIFI.

Password – hasło – wprowadź w postaci alfanumerycznej.

Zatwierdzenie pary parametrów parametrów SSID i Password przyciskiem [Add Network & Connect] powoduje próbę nawiązania połączenia z siecią WIFI. W przypadku gdy próba zakończy się pozytywnie Hotspot zapamięta sieć w liście połączeń, od tego momentu będzie następowało automatyczne łączenie z siecią wifi. Jeśli parametry nie będą poprawne sieć nie zostanie zapisana w liście połączeń.

Przełączanie pomiędzy sieciami WIFI możliwe jest przez wpisanie nazwy sieci do parametru SSID oraz przyciśnięcie przycisku [Switch to SSID].

Kasowanie niepotrzebnych połączeń odbywa się podanie nazwy sieci w polu SSID oraz przyciśnięcie przycisku [Delete SSID].

W przypadku kiedy status WIFI jest dezaktywowany można włączyć kartę WIFI przez wciśnięcie przycisku [WIFI On].

Zakładka Talk Groups

Zakładka Grup Rozmownych (Talk Groups) prezentuje listę grup. Kolumny M i A (monitoring i przełączenie grupy aktywnej) pomagają w łatwej nawigacji.

Aktualizacja grup możliwa przez wciśnięcie przycisku [Update Tgs]. Grupy zostaną zaktualizowane automatycznie. URI pliku z danymi jest konfigurowalne w zakładce svxlink. Dzięki temu dashboard może być użytkowany w różnych sieciach.

Zakładka Nodes

Zakładka Nodes prezentuje aktualny status połączeń – w uproszczonej formie (3 wpisy) wraz z listą węzłów zaprezentowaną w formie zielonych boxów.

Każdy node przesyła do reflektora aktualny status, listę monitorowanych grup. Dashboard pobiera z reflektora informacje przesłane przez node w formie zagregowanej. Monitorowane grupy ułatwiają komunikację w sieci – posiadając informacje od monitorowanych grupach można próbować wywołać operatorów korzystających z danego node – np. przechodząc na grupy o zwyczajowo wysokich priorytetach – np. grupa lokalna. Kolumny M, A przez przyciski ułatwiają przełączenie się na grupy rozmowne (M-monitoring tymczasowym, A-przełączenie grupy aktywnej).