Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA RADIOWEGO
„SEROCK”

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Radiowe „SEROCK”.
 2. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Serock.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 7. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Stowarzyszenie może organizować konkursy oraz zawody oraz wydawać z nimi skojarzone nagrody bądź dyplomy w szczególności związane z promocją Serocka.
 10. Cele Stowarzyszenia to:
  a) Rozwój krótkofalarstwa.
  b) Wymiana wiedzy oraz doskonalenie umiejętności radiooperatorów.
  c) Budowa infrastruktury oraz sieci radiowej.
  d) Budowa mechanizmów automatyzacji prowadzenia łączności oraz pracy radioamatorskiej.
  e) Wymiana doświadczeń oraz wiedzy wewnątrz oraz na zewnątrz Stowarzyszenia.
  f) Integracja radioamatorów oraz środowiska lokalnego.
  g) Wspieranie lokalnej społeczności przez działalność w eterze w tym promocję regionu.
  h) Utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze.
  i) Współpraca z organami administracji rządowej oraz samorządowej.
 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) Organizację spotkań
  a) plenerowych;
  b) szkoleniowych (tzw. szkoleń);
  c) prezentacji;
  d) wykładów;
  b) Inwestycje oraz rozwój infrastruktury radiowej w tym
  a) Budowę radiostacji oraz urządzeń komunikacyjnych;
  b) Budowę oraz montaż urządzeń technicznych;
  c) Budowę oraz montaż anten;
  d) Budowę oraz montaż instalacji.
  c) Aktywności stacji klubowej
  a) Okolicznościowe aktywacje;
  b) Wydawanie dyplomów okolicznościowych;
  c) Organizowanie zawodów okolicznościowych.
 12. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 13. Przyjęcia nowych członków dokonuje
 • Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 21 dni od daty złożenia deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia
 • Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 21 dni od daty złożenia deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
 1. Członek ma prawo:
  1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2) nieodpłatnego korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3) udziału w zebraniach, wykładach i prezentacjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia
 2. Członek obowiązany jest do:
  1) działalności wspierającej i realizującej cele Stowarzyszenia,
  2) przestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3) terminowego opłacania składek,
  4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  1) skreślenia z listy członków na skutek:
  a) śmierci członka,
  b) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia (rezygnacji) o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  2) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
  a) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
  c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
  d) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 3 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 4. Decyzję o wykluczeniu lub skreśleniu podejmuje Zarząd. Od decyzji w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 5. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Zebranie Członków,
  2) Zarząd.
 6. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 7. 1) Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że regulamin stanowi inaczej.
  2) W sprawach określonych w par. 22 pkt. 6)-10) wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
 8. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in:
  1) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  2) wybór i odwołanie Zarządu,
  3) przyjmowanie i odwoływanie członków,
  4) uchwalanie zmian regulaminu,
  5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  6) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  7) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
  8) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
  9) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  10) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość
  10 000 zł.
 10. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 11. Zarząd stowarzyszenia wybierany jest na 3 letnią kadencję.
 12. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu. Prezes wskazuje Zastępcę na czas swojej nieobecności pisemnie ze wskazaniem terminu ważności zastępstwa.
 13. Uchwały zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte w następujący sposób:
  a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedyny członek zarządu samodzielnie;
  b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dla ważności uchwały wymagane jest działanie Prezesa Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
 14. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Stowarzyszenie reprezentuje samodzielnie jedyny członek Zarządu.
 15. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
 16. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  3) realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
  4) opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,
  5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6) zwoływanie Zebrania Członków,
  7) przyjmowanie i odwoływanie członków,
  8) przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
  9) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  10) rozstrzyganie sporów między członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 17. 1) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu.
  2) W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes.
  3) W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.
  4) Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 18. Podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Są to w szczególności:
  1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  5) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 19. Środki na działalność Stowarzyszeniach pochodzą z:
  1) składek członkowskich,
  2) dotacji,
  3) darowizn,
  4) zbiórek publicznych,
  5) spadków, zapisów,
  6) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 20. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych
  do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.